REGISTERBESKRVNING 
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Registerförare:
​Fotograf Michaela Fagerudd
Korsmosståget 2G
​68620  JAKOBSTAD
​050-4670174/info@michaelafagerudd.fi
 
Kontaktperson för registret:
 
​Michaela Fagerudd
Korsmosståget 2G
​68620  JAKOBSTAD
​050-4670174/info@michaelafagerudd.fi
 
Registrets namn:
 
​Fotograf Michaela Fagerudd:s kundregister
 
Registrets användningsändamål:
 
Uppgifter som sparas i registret används vid upprätthållande av kundrelationen, egen marknadsföring (endast med tillåtelse) och i andre webbtjänstrelaterade kontakter med kunden.
​​​​
Registrets datainnehåll:
 
​Till registret sparas kundens och beställningens grunduppgifter såsom:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-postadress
- uppgifter om gjorda beställningar
 
Fotograf Michaela Fagerudd kan på eget eller den registrerades initiativ korrigera, radera eller komplettera uppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.
 
Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter och kan begära kopia på dem. En begäran om kontroll av registeruppgifter görs skriftligen till registrets kontaktperson.
 
Informationskällor:
 
​Av kunden angivna uppgifter och i kundrelationen insamlade uppgifter.
 
Överlåtelse av information och överföring av uppgifter utanför EU och det Europeiska ekonomiska samrådet:
 
Uppgifterna överlåts ej till en tredje utomstående person, annat än för indrivning samt vid begäran till myndigheter. Uppgifterna överlåts ej utanför EU eller det Europiska ekonomiska samrådet.
 
Principer för skyddande av registret:
 
Manuellt materialet förvaras i ett låst utrymme. Tillgången till uppgifter som behandlas elektroniskt är begränsad genom användarbehörigheter som skyddas med lösenord, och uppgifterna är skyddade med vederbörliga dataskyddsåtgärder.